Historia fotografii

1214 - 1294
- angielski mnich-filozof Roger Bacon opisuje działanie camera obscura, znaną już w starożytności i stosowaną do obserwacji słońca w X wieku przez arabskiego matematyka i astronoma Ibn al Hainhan Alhazena.

1450 - 1560
- liczne opisy camera obscura i laterna magica dokonane przez Leonarda da Vinci, Giovanniego Battiste della Porte i innych.
1550
- Girolamo Cardano zastępuje otwór camera obscura pojedynczą soczewką skupiającą.

1565
- Georg Fabritius opisuje odkryty przez siebie w kopalni bromek srebrowy.
1646
- Athanasius Kircher udoskonala latarna magica i opisuje je zastosowanie w dziele "Ars magna lucis et umbre"

1727
- Johan Henrich Sculze opisuje odkrytą przez siebie światłoczułość azotanu srebrowego.
1757
- Giacomo Battista Beccaria odkrywa światłoczułość chlorku srebrowego.
1777
- Carl Wilhelm Scheele stwierdza, że szczerniały na świetle chlorek srebrowy jest zredukowanym metalicznym srebrem nie rozpuszczalnym z wodzie, a nie naświetlonych chlorek srebrowy daje się rozpuszczać w wodzie.
1802
- Thomas Wedgwood i Humphry Davy wykonali pierwsze kopie na papierze nasyconym azotanem srebrowym. Wedgwood wpadł też na pomysł użycia camera obscura do "wykreślenia" obrazu na materiale światłoczułym.
1816
- Josef Nicéphore Niépce odkrył światłoczułość warstwy asfaltu naniesionego na płytkę cynkową.
1819
- John Frederick Wiliam Herschel odkrył zdolność tiosiarczanu sodowego do rozpuszczania chlorków serbrowych.
1826
- Nicéphore Niépce wykonuje z okna swej pracowni pierwsze (zachowane do dzisiaj) fotografie zwane przez siebie heliografami. Powstały one na płytce cynkowej pokrytej warstwą światłoczułego asfaltu. Czas naświetlania wynosił około 8 godzin.
1829
- Nicéphore Niépce i Louis Jacques Mandé Daguerre zawiązują spółkę w celu prowadzenia badań nad fotografią.
1835
- Louis Jacques Mandé Daguerre uzyskuje pierwsze dagerotypy - fotografie na srebrnych płytkach pokrytych jodkiem srebrowym i wywoływane w parach rtęci.
1839
- François Arago ogłasza wynalazek dagerotypii na posiedzeniu Akademii Francuskiej, ofiarowując go bezinteresownie światu.
- J. F. W. Herschel zaproponował nazwy: fotografia, negatyw, pozytyw.
- Hippolyte Bayard przeprowadzał pierwsze próby z papierem światłoczułym (papier nasycony chlorkiem srebrowym).
- William Henry Fox Talbot opisuje w listach do Herschela swe próby fotografowania na negatywach papierowych, z których odbijał obrazy pozytywowe. Metodę swą nazwał kalotypią. Była to pierwsza metoda negatywowo-pozytywowa.
1840
- John FrederickGoddard odkrył wpływ dodatku bromu na wzrost światłoczułości płytek dagerotypowych.
- Josef Petzval obliczył tzw. obiektyw portretowy o jasności 16 razy większej niż powszechnie stosowane wówczas obiektywy.
- pierwsze dagerotypy Księżyca wykonał John William Draper, a w rok później William Cranch Bond.
- pierwsze dagerotypy mikroskopowe wykonał Heinrich Robert Goeppert we Wrocławiu. Zdjęcia mikroskopowe wykonywał swą metodą już w 1836 roku H. W. F. Talbot.
1841
- William Henry Fox Talbot oficjalnie ogłasza do końca opracowany swój proces fotograficzny zwany kalotypią (talbotypią).
- Peter Wilhelm Friedrich Voigtländer, produkujący między innymi obiektyw portretowy, obliczony przez J. Petzvala, wyprodukował pierwszy całkowicie metalowy aparat fotograficzny do zdjęć dagerotypowych.
1842
- J. F. W. Herschel odkrywa możliwość stosowania niektórych światłoczułych związków żelaza dla celów fotograficznych, głównie do uzyskiwania kopii pozytywowych.
1847
- Niépce de Saint Victor zastosował szklane płyty powlekane światłoczułą warstwą albuminową nasyconą jodkiem potasowym i doczulonym (w ciemności) w roztworze azotanu srebrowego.
- dagerotypy spadającej gwiazdy (meteora) wykonał we Wrocławiu Hermann Krone.
1850
- Evrard Louis Désiré Blanquart jako pierwszy preparuje albuminowe papiery.
- pierwsze zdjęcia gwiazd wykonali astronomowie: syn Williama Crancha Bonda - George Philips, i John Adams Whipple. Były to zdjęcia gwiazd Kastor i Wega.
1851
- Frederick Scott Archer oraz Gustave Le Gray ogłaszają wynalezioną przez siebie mokrą metodę kolodionową, która była wielkim krokiem naprzód w stosunku do dagerotypii i talbotypii.
1852
- F. S. Archer, Henri Victor Regnault i Justus von Liebig odkrywają wywołujące właściwości pirogalolu.
- W. H. F. Talbot zaobserwował, że warstwa żelatyny nasycona w ciemności dwuchromianem potasowym zostaje zgarbowana pod wpływem światła , dzięki czemu w wodzie rozpuści się tylko w tych miejscach, na które nie padło światło, czyli w miejscach nie zgarbowanych. Zjawisko to było później wykorzystane w różnych technikach pozytywowych.
1853
- na polach bitew wojny krymskiej (1853-1856) pojawiają się pierwsi fotografowie, m. in. Roger Fenton. - John Benjamin Dancer zbudował pierwszy aparat do zdjęć stereoskopowych.
1855
- Clark Maxwell odkrył prawidła addytywnej metody fotografii barwnej.
1856
- Richard Hill Norris pokrył kolodionowe płyty ochronną warstwą gumy arabskiej.
- Gaspard Felix Tournachon, znany pod pseudonimem Nadar, wykonał pierwsze zdjęcia z kosza balonu; były to widoki ulic i placów Paryża.
- John Pouncy jako pierwszy otrzymuje obrazy fotograficzne metodą gumową.
1857
- David Woodward skonstruował "słoneczną kamerę", rodzaj powiększalnika na światło słoneczne.
- Johan Müller, profesor uniwersytetu we Fryburgu, wykonał pierwsze zdjęcia widmowe. W latach 1860-1870 astronomiczne zdjęcia widmowe wykonywali Warren de la Rue i Henry Draper.
1859
- Robert Bunsen i Henry Enfield Roscoe użyli po raz pierwszy proszku błyskowego (magnezji) jako źródła światła przy fotografowaniu.
- podczas walk w Piemoncie sztab wojsk francuskich przygotował mapy górskiego terenu walk na podstawie zdjęć wykonanych z kosza balonu.
1860
- John Henry Dallmayer zakłada w Willesden (Anglia) wytwórnię instrumentów optycznych, która produkować będzie później wiele znanych obiektywów fotograficznych.
- Adolphe Fargier opracowuje pozytywowy proces pigmentowy.
1861
- podczas wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych powstaje przy sztabie wojsk generała Mc Clellana oddział służby fotograficzno-topograficznej, pracujący pod kierunkiem Aleksandra Gardnera.
1862
- C. Russel odkrył chemiczne wywoływanie w środowisku alkalicznym.
- pierwsze zdjęcia siatkówki oka ludzkiego zostały wykonane przez lekarza i fizjologa amerykańskiego Henry Davida Noyesa.
- podczas trwającej wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych wykorzystano zdjęcia wykonane z kosza balonu (z wysokości 350 m) do rozpoznania pozycji nieprzyjaciela.
1865
- Gorge Wharton Simpson zastosował papier pozytywowy z warstwą kolodionową. - Hugo Adolph Steinheil obliczył pierwszy obiektyw aplanat o otworze względnym 1:7 i kącie obrazu 60°. Na przeciąg około 30 lat stał się on najpopularniejszym obiektywem. Jego produkcję podjęły w rok później zakłady Dallmayera.
- pierwsze zdjęcia podwodne wykonał Wilhelm Bauer; fotografował on ze specjalnie zbudowanej przez siebie łodzi podwodnej.
1866
- Martinez-Sanchez i J. Leurent zastosowali barytowanie papieru przeznaczonego na podłoża warstwy światłoczułej.
1868
- Ducos de Hauron opatentował proces otrzymywania barwnych fotografii na zasadzie metody subtraktywnej, rastrowej.
1870
- wykorzystanie zdjęć fotograficznych do opracowania planów wzmocnienia Strassburga.
1871
- Richard Leach Maddox wprowadził oblew płyt emulsją bromożelatynową; dało to początek suchym materiałom światłoczułym.
1873
- Hermann Wilhelm Vogel odkrył zjawisko sensybilizacji optycznej światłoczułej warstwy kolodionowej; przez dodanie do warstwy żółtego barwnika uczulił ją na światło zielone.
1876
- Przemysłową produkcję suchych płyt bromożelatynowych podejmuje Liverpool Dry Plate Company.
1877
- Eadweard Muybridge fotografuje fazy biegu konia za pomocą zbudowanego przez siebie systemu 12 i 24 kamer.
1878
- Joseph Wilson Swam, Charles Bennett i Désiré van Monckhoven odkryli, niezależnie od siebie, współoddziaływanie żelatyny i halogenków srebra w emulsji światłoczułej.
1880
- William Abney odkrył wywołujące działanie hydrochinonu.
- Joseph Maria Eder odkrył wywołujące działanie pirokatechiny.
1882
- Pierre Alphonse Attout rozpoczął w firmie Attout and Clayton produkcję ortochromatycznych płyt bromosrebrowożelatynowych.
- pierwsze migawki szczelinowe konstruują: O. Aunschütz, W. England, B. J. Edvards, E. H. Framer i Polak Stanisław Jurkowski.
1883
- Ernst Howard Farmer podał recepturę kąpieli osłabiającej, nazywanej odtąd jego nazwiskiem.
1884
- J. M. Eder odkrył działanie erytrozyny jako ortochromatycznego sensybilizatora.
- Ernst Mach wykonuje pierwsze zdjęcia ultraszybkie, są to wizerunki pocisków w locie uzyskane przy oświetleniu iskrą elektryczną.
1886
-Friedrich Otto Schott zakłada w Jenie szlifiernię szkieł optycznych, która dała początek rozwojowi przemysłu optycznego w Niemczech.
1887
- Hanibal Goodwin odkrył przydatność taśmy celuloidowej jako podłoża dla warstw światłoczułych, co dało początek produkcji błon fotograficznych.
- firma Bausch and Lomb w Rochester (Stany Zjednoczone) rozpoczyna produkcję migawek centralnych sektorowych.
1888
- zakłady George Eastmana w Rochester rozpoczęły produkować pierwszy na świecie aparat fotograficzny na błonę zwojową nazwany Kodak.
- Momme Andersen odkrył wywołujące działanie parafenylenodwuaminy.
- Ottomar Anschütz uzyskuje patent na swoją migawkę szczelinową.
1889
- Alexander Lainer zastosował zakwaszanie utrwalacza (tiosiarczanu) siarczynem sodowym.
- Paul Rudoplh obliczył pierwszy obiektyw anastygmatyczny symetryczny Protar.
1890
- zakłady Zeissa rozpoczynają produkcję obiektywów Protar.
1891
- M. Andersen odkrył wywołujące działanie para-aminofenolu i orto-fenylenodwuaminy. - Julius Hauf opatentował nowe wywoływacze o nazwach: metol, amidol i glicyna; stały się one najważniejszymi wywołaczami w historii fotografii.
- Thomas Alva Edison opracował perforowaną błonę zwojową o szerokości 35 mm stosując ją jako błonę filmową do kinetoskopu. - obliczono pierwsze teleobiektywy.
- powstają zdjęcia trójbarwne dokonane jednym aparatem wykorzystującym metodę G. Lippmanna.
1892
- Otto Magerstaedt zaproponował zastosowanie w materiałach światłoczułych warstwy izolacyjnej zmniejszające powstające w nim odblaski świetlne.
1893
- ukazują się anastygmatyczne obiektywy angielskie firmy Cooke tzw. "Cooke Lens" - obliczone przez Harolda Dennisa Taylora.
1894
- zostaje opublikowany system sensytometryczny (pomiaru światłoczułości) opracowany przez Juliusa Scheinera.
1895
- Wilhelm Conrad Roentgen odkrył promieniowanie nazwane od jego nazwiska, dając podstawy fotografii rentgenowskiej (rentgenografii).
1898
- ukazuje się pierwszy składany aparat mieszkowy na błonę zwojową Vest Pocket Kodak Eastmana.
1900
- Hans Harting obliczył anastygmatyczny tryplet Heliar, produkowany od 1902 roku przez zakłady Voigtländera.
1902
- Paul Rudolph obliczył produkowany przez zakłady Zeissa obiektyw Tessar - anastygmat asymetryczny oparty na zasadzie trypletów H. D. Taylora.
- Friedrich Deckel skonstruował migawkę centralną sektorową Compound, z której wykształciła się inna migawka - Compur.

1904
- Ernst König odkrywa orto- i pansensybilizatory używane przy produkcji materiałów negatywowych.
1906
- zakłady Wratten and Wainwright Ltd. rozpoczęły produkcję płyt panchromatycznych.
1907
- firma Lumiére wprowadza na rynek barwne materiału rastrowe, tzw. płyty Autochrom.
- E. J. Wall i Welborne Piper wprowadzają technikę bromolejową.
1909
- pierwsze zdjęcia fotograficzne wykonał z samolotu M. Meurisse; przedstawia ono lotnisko z samolotami Antoinette'a widziane z wysokości 70 metrów.
1910-1914
- Rudolf Fischer opracował prawidła barwotwórczego wywołania oraz pracował nad metodą barwną opartą na wielowarstwowych światłoczułych materiałach do fotografii barwnej.
1914
- Oskar Barnack buduje prototyp małoobrazkowego aparatu fotograficznego na filmową błonę perforowaną 35 mm. - firma Kodak wprowadza pierwotny proces Kodachrome.
1916
- firma Agfa wprowadza na rynek barwne materiały rastrowe.
1920
- Henricus Lüppo-Cramer odkrywa zasady desensibilizacji (odczulania).
1925
- firma Leitz przystępuje do przemysłowej produkcji pierwszego aparatu małoobrazkowego (24 x 36 mm) na filmową błonę perforowaną, opartego o udoskonalony prototyp O Barnacka z 1914 roku; aparat został nazwany Leica.
1926
- firma Franke and Heidecke wyprodukowała pierwszy aparat fotograficzny do zdjęć stereoskopowych na błonie zwojowej Rolleidoscop.
1928
- firma Franke and Heidecke wyprodukowała pierwszą lustrzankę dwuobiektywową Roleiflex (6 x 6 cm) z obiektywem Tessar 1:4,5. W rok później aparat ten można było kupić już wielu krajach.
1932
- Witold Romer publikuje opracowaną przez siebie nową tonorozdzielczą technikę pozytywową - izohelię.
1933
- firma Ihagee wyprodukowała jednoobiektywową lustrzankę Standard Exakta o formacie klatki 4,5 x 6 cm.
- firma Zeiss-Ikon rozpoczęła produkcję aparatu Contax - drugiego po Leice aparatu małoobrazkowego na perforowaną błonę filmową.
1935
- firma Kodak wprowadza na rynek odwracalny materiał barwny oparty na metodzie subtraktywnej opracowanej przez Leopolda Godowskiego i Leopolda Manesa.
1936
- Robert Koslovski odkrył możliwość podniesienia światłoczułości materiałów fotograficznych przez dodanie minimalnej ilości związków złota.
- firma Ihagee wyprodukowała lustrzankę jednoobiektywową na perforowaną błonę filmową (klarka 24 x 36 mm) - Kine-Exakta.
1937
- firma Agfa wprowadziła na rynek odwracalny materiał barwny, Agfacolor, oparty na zasadzie subtraktywnej.
- firma Franke und Heidecke wprowadza na rynek udoskonalony typ lustrzanki dwuobiektywowej Rolleiflex-Automat.
1939
- laboratorium Agfy opracowało negatywowo-pozytywowy proces fotografii barwnej.
1940
- na rynku pojawia się pierwsza elektronowa lampa wyładowcza Edgertona.
1942
- pojawiają się pierwsze obiektywy z powłokami przeciwodblaskowymi.
- firma Kodak wprowadza na rynek barwny materiał fotograficzny Kodakcolor dla procesu negatywowo-pozytywowego.
- J. D. Kendall uzyskuje patent na nową substancję wywołującą - Fenidon, odkrytą dwa lata wcześniej.
1945
- firma kodak wprowadziła na rynek odwracalne materiały barwne Ektachrome.
1947
- Edwin Herbert Land wprowadza na rynek pierwsze specjalne aparaty oraz oparte na dyfuzyjnej metodzie materiały fotograficzne do fotografii natychmiastowej - czarno-białej - Polaroid.
1948
- pierwsze aparaty małoobrazkowe z pryzmatem pentagonalnym w układzie celowniczym: Conatx i Rectaflex.
1955
- pierwsze obiektywy z półautomatyczną przysłoną.
1959
- półautomatyczne i automatyczne aparaty małoobrazkowe z przysłoną lub migawką sprzężoną ze światłomierzem (fotooporem z siarczku kadmu).
- firma Voigtländer rozpoczyna produkcję obiektywów o zmiennej ogniskowej (Zoomar 1:2,8; f=36-82 mm) do aparatów małoobrakowych.
- pierwsze zdjęcia odwrotnej strony Księżyca wykonane przez statek kosmiczny Łunnik III, wysłany z Ziemi 14 października.
- firma Pentacon wyprodukowała lustrzankę jednoobiektywową 6 x 6 cm Praktisix.
1961
- Herman Titow wykonuje pierwsze zdjęcia w kosmosie z pokładu Wostoka 2, posługuje się aparatem fotograficznym Smiena 5 i Smiena 6.
1963
- firma Kodak wprowadza na rynek nowy typ aparatu fotograficznego na błonę małoobrazkową typ 126, jednostronnie perforowaną (klatka 28 x 28 mm) Kodak-Instamatic; aparaty o systemie szybkiego załadunku.
- Warszawskie Zakłady Fotooptyczne wyprodukowały obiektyw do powiększeń barwnych Janpol-color, z wbudowanymi filtrami do korekcji barw. Był to pierwszy tego typu obiektyw na świecie.
1966
- firma Rollei Werke (dawna Franke und Heidecke) wprowadza na rynek jednoobiektywową lustrzankę 6 x 6 cm Rolleiflex SL66.
1969
- pierwsze zdjęcia fotograficzne wykonane na powierzchni Księżyca przez astronautów Aldrina i Armstronga, posługiwali się oni specjalną kosmiczną wersją szwedzkiej lustrzanki jednoobiektywowej - Hasselblad.
1972
- firma Polaroid E. H. Landa wprowadza na rynek całkowicie zautomatyzowany aparat do fotografii natychmiastowej SX-70, wymagający od użytkownika jedynie załadowania, wycelowania i naciskania spustu migawki.
1975
- na rynku pojawiają się wyładowcze lampy błyskowe z komputerem, regulującym czas trwania błysku do wielkości niezbędnej przy danych parametrach, co daje znaczne oszczędności energii czerpanej ze źródła prądu elektrycznego i szybkość wykonywania kolejnych ujęć.
- następowało coraz szersze rozpowszechnienie głowic korekcyjnych (filtracyjnych) do powiększalników oraz maskownic z automatyzacją ekspozycji.
1978
- pierwsza miniaturowa lustrzanka jednoobiektywowa Minolta 110 Zoom SLR, aparat z obiektywem zmiennoogniskowym f = 25 - 50 mm, na błonę zwojową jednostronnie perforowaną o szerokości 16 mm, tzw. format 110 pocket.
1981
- japońska firma Sony skonstruowała pierwszy wideorecorder do rejestracji statycznej obrazów w kolorach, nazwany Mavica; ma postać małoobrazkowej lustrzanki jednoobiektywowej; zawiera 50 płytek magnetycznych, których odtwarzanie odbywa się przy pomocy aparatu elektroniczno-wizyjnej. Mavica może być uważana za pierwszy tego typu aparat fotograficzny oparty na wykorzystaniu bezsrebrowych materiałów fotograficznych - początek ery aparatów cyfrowych.

Wstecz Strona główna W górę Dalej 


 Ostatnia aktualizacja tej witryny 2013-02-15 19:00:48
 Preferowana rozdzielczość 1024x768
 Copyright © 2005-03-16
 Tomasz Biały